top of page

Vareborgs Integritetspolicy

I dina kontakter med oss på Vareborgs Bärodling (org.nr 556565-2145) behandlar vi personuppgifter om dig. I vår integritetspolicy har vi sammanställt hur vi använder information vi har om dig och hur vi arbetar för att skydda din integritet. 

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgift?

All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet räknas som personuppgifter. Vi värnar om din integritet och kommer i alla lägen se till att vi behandlar dina personuppgifter på ett lagenligt sätt, vilket bl.a. innebär att:

 • Vi behandlar personuppgifter på ett korrekt och öppet sätt.

 • De personuppgifter vi behandlar är relevanta och nödvändiga för de syften som de samlas in och används för.

 • De personuppgifter vi behandlar är korrekta och om nödvändigt uppdaterade.

Varifrån får Vareborg dina personuppgifter?

Vareborg får informationen om personuppgifter i samband med att en kund, leverantör eller samarbetspartner lämnar sina uppgifter i samband med att ett avtal/köp/beställning ska kunna genomföras eller för att kunna hantera ett kundtjänstärende.

 

Som kund hos oss på Vareborg är det väldigt viktigt att du känner dig trygg i de möten du har med oss och att du förstår hur och varför vi hanterar dina personuppgifter. Vi jobbar hela tiden med att förbättra din kundupplevels och vår hantering av dina personuppgifter är en del i det. ​

 

Vem ansvarar för behandling av dina personuppgifter?

Vareborgs Bärodling AB är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

Om vem behandlar vi personuppgifter?
Vi behandlar personuppgifter om följande kategorier av personer:

 • Besökare, dvs. privatperson som besöker vår webbplats.

 • Kunder och samarbetspartners, dvs. privatperson som köper eller på annat sätt visar intresse för våra produkter eller tjänster, eller person som är företrädare för våra befintliga eller framtida kunder/samarbetspartners.

 • Leverantörer, dvs. person som är företrädare för våra leverantörer.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

Kategori av personuppgifter

 • Namn

 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post, mobilnummer)

 • Betalhistorik

 • Order- och leveransinformation (t.ex. artiklar, antal, pris, rabatter, val av utlämningsställe, ordernummer, kolli-id)

 • Information som lämnas vid kundtjänstärenden.

Varför och enligt vilken rättslig grund behandlar vi dina personuppgifter?
För att kunna hantera köp/beställning av varor med dig som kund, organisation, samarbetspartner eller leverantör behandlar vi lämnade personuppgifter tillhörande dig. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig eller för att vidta åtgärder innan ett sådant avtal ingås. Om du inte lämnar dina ovan nämnda personuppgifter har vi inte möjlighet att erbjuda våra tjänster eller i övrigt fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Vissa personuppgifter kan också behandlas på grund av att Vareborg har en rättslig förpliktelse att fullfölja, exempelvis personuppgifter som behandlas till följd av vår bokföringsskyldighet eller andra skyldigheter som åvilar oss enligt lag.

 

Hur länge sparas mina personuppgifter?
Vi lagrar aldrig uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi genomför därför regelbundna gallringar bland lagrade personuppgifter och tar bort de uppgifter som inte längre behövs.

Vi sparar uppgifter om dig som kund, samarbetspartner eller leverantör så länge det finns ett aktivt avtal. Efter avtalsförhållandet har upphört sparar vi personuppgifterna så länge ett rättsligt anspråk förs eller kan göras gällande i anledning av avtalet. Vi kan emellertid behöva lagra personuppgifterna även efter denna tidsperiod, bl.a. för att administrera eventuella garantier, försäkringar eller reklamationsfrister, för att följa lagkrav, för hantera andra rättsliga krav som kan tänkas riktas mot Vareborg men som inte härrör från något avtal, eller för att marknadsföra tjänster och skicka erbjudanden som vi tror kan vara av intresse för dig.

Var behandlar Vareborg dina personuppgifter?
Vareborg behandlar enbart dina personuppgifter inom EU/EES. Om överföring av personuppgifter behöver ske kommer vi att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att detta sker på ett lagligt sätt och att personuppgifterna fortsätter vara skyddade av de mottagande parterna. Vareborg vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra obehörig eller olaglig behandling och åtkomst, förlust, förstörelse eller skada på personuppgifter.

Cookies

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon eller annan enhet när du besöker en webbplats. Cookien hjälper webbplatsleverantörer att känna igen din enhet nästa gång du besöker deras webbplats.

På Vareborg använder vi både sessionscookies (som löper ut när du stänger din webbläsare) och beständiga cookies (som är kvar på enheten under en viss tid eller tills du tar bort dem). Vareborg använder cookies för att förbättra vår sida och din upplevelse av hemsidan. 

 

Sessionscookies används bland annat i syfte att kunna registrera statistik över användandet av webbsidan. Du kan blockera cookies och fortfarande få tillgång till merparten av vårt innehåll på webbplatsen. Om du väljer att blockera cookies, kan detta dock försämra webbplatsens funktionalitet. För att blockera cookies måste du ändra säkerhetsinställningarna i din webbläsare.

Tillgång, rättelse och radering av dina personuppgifter

Du har rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter vi behandla, vidare har du rätt att begära rättelse om någon uppgift är felaktig. Under vissa omständigheter kan du få dina personuppgifter raderade eller begära begränsning av behandlingen, till exempel om du inte givit samtycke eller återkallat ditt samtycke. 

 • Återkalla samtycke - i de fall vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke, har du rätt att med omedelbar verkan återkalla ditt samtycke.

 • Rätten till dataportabilitet – Du har rätt att få ut de personuppgifter som du tillhandahållit Vareborg och lagra uppgifterna eller föra över dem till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Detta gäller dock under förutsättning att det är tekniskt möjligt och att behandlingen varit nödvändig för fullgörande av avtal.

Ändring i integritetspolicyn

Vareborg kan göra ändringar i integritetspolicyn. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på Vareborgs hemsida. 

Vem kontaktar jag vid frågor?
Vid frågor eller vid andra önskemål avseende personuppgifter vänligen kontakta oss på Vareborg via mail på vareborg@gmail.com

Är du inte nöjd med vår behandling av dina personuppgifter, och/eller de svar du fått av oss, har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet vad gäller behandling av dina personuppgifter.

bottom of page